0850 441 34 54      info@mksqueen.com
   
MKSQUEEN - KVKK
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU - KVKK

MEKSİM PAZARLAMA TİCARET LTD.ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Meksim Pazarlama Ticaret Ltd.Şti. (” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi uyarınca siz müşterilerimizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Kanun uyarınca, Meksim Pazarlama olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Başta Kanun olmak üzere ve ilgili mevzuat kapsamında sunmakta olduğumuz hizmetler, siz değerli müşterilerimize ait kişisel verilerin veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak başta kilonuzun sağlıklı seviyeye çekilmesine yardımcı olarak yapay zekâ ile işlenmek amacıyla ve aynı zamanda danışman doktorlarımızın kontrol edebilmesi için aktarılması, cinsiyet, boy, kilo ve hastalık verisine göre mesajların özelleştirilmesi amacıyla, IP adres ve lokasyon bilgilerinin saat diliminin tespiti amacıyla, cihaz ve işletim sistemi bilgilerinin uygulamanın doğru versiyonunun yüklenmesi amacıyla, üyelik ödemeleri, iletişim kurulması, icra ve davaların takibinde gerekli verilerin toplanması, referans ve niyet mektubu süreçleri, münhasırlık, gizlilik ve iş ortaklığı sözleşmelerinin imzalanması gibi amaçlarla otomatik şekilde işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Meksim Pazarlama tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Meksim Pazarlama’ın veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, 6698 Sayılı Kanun kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Meksim Pazarlama tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; internet sitemizde paylaşılmış olan iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, hizmetimizi yürütebilmek amacıyla ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

4. Yurtdışana Veri Aktarımı
Meksim Pazarlama arafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4/2 Maddesi’ndeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza verilmiş olması şartıyla ya da Kanun’un 5/2 ve yine Kanun’un 6/3 Maddelerinde öngörülen durumların varlığı halince, açık rızaya gerek duymaksınız ve Kanun’un 9. Maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde mukim kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması durumunda sınırlı olmak kaydıyla aktarabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Meksim Pazarlama tarafından tedarikçi faturaları, e-posta, fotokopiler, şirket içi matbu evrak, firma faturası, hasta kayıtları, anlaşmalar, doküman yönetim talimatı, mobil uygulamalar, cloud ve farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; hizmetlerimizi geliştirebilmek sebebiyle toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’un 4/2 Maddesi’ndeki öngörülen ilkeler ışığında açık rızanızın alınarak ya da Kanun’un 5/2 ve yine Kanunun 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rızanız aranmaksınız işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kanun’un 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız
Siz değerli müşterilerimiz, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Başvuru Formu doldurup imzalayarak Korutürk Mah.Sedir Sok.No:8 Balçova - iZMİR adresine iletebilirsiniz. Meksim Pazarlama, taleplerinize göre, talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halince, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kanun’un 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesi isteme,
f. 7.nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (e) ve (f) seçenekleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
a. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

7. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi
Kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Korutürk Mah.Sedir Sok.No:8 Balçova - iZMİR adresimize ya da İletişim sayfasından bildirebilirsiniz. *İşbu Aydınlatma Metni (“Metin”) 20.01.2020 tarihinde hazırlanmıştır. Metin’de herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Metin’in tarihi ve içeriği güncellenecektir.